KOZŁY BIZNESU

KOZŁY BIZNESU 2017 II EDYCJA

KOZLY BIZNESU 2017 podstawowaRegulamin Konkursu „Kozły Biznesu”

§1

1. Honorowy patronat nad konkursem „Kozły Biznesu”, zwanym dalej „Konkursem”, sprawuje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabina Nowosielska.
2. Organizatorem Konkursu jest Kędzierzyńsko – Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska Polskiego 16 F. Kędzierzyńsko – Kozielski Park Przemysłowy zajmuje się organizacją, promocją i przeprowadzeniem Konkursu.
3. Dane teleadresowe Konkursu: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o., 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska Polskiego 16 F, tel.: +48 (77) 488 62 15, 28, e-mail: biuro@kkpp.pl.

§2

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej znaczących podmiotów i wydarzeń w minionym roku, a także promowanie działań innowacyjnych i przyczyniających się do rozwoju Regionu, gdzie za Region uważa się obszar Gminy i Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
2. Kategorie Konkursu:
a) Nagrody i statuetki:
1) „Firma Roku” – Kategoria dla firm / organizacji / instytucji / osób publicznych odnotowujących znaczące sukcesy w swoich zakresach działalności;
2) „Inwestycja Roku” – Kategoria dla firm / organizacji / instytucji / osób publicznych realizujących istotne dla Regionu inwestycje;
3) „Działalność Społeczna Roku” – Kategoria dla firm / organizacji / instytucji / osób publicznych działających na rzecz potrzebujących osób oraz przedsięwzięć społecznie użytecznych i charytatywnych;
4) „Osobowość Roku” – Kategoria dla osób fizycznych o szczególnych dokonaniach w swoich zakresach działalności;
5) „Nagroda Mediów” – Kategoria dla firm / organizacji / instytucji / osób publicznych odnotowujących znaczące sukcesy w swoich zakresach działalności przyznawana przez media.
b) Wyróżnienie i dyplom:
1) „Debiut Roku” – Wyróżnienie dla firmy / organizacji / instytucji / osób publicznych prowadzących działalność od maksymalnie dwudziestu czterech miesięcy, których działalność jest widoczna w sferze publicznej.
3. Laureaci w Kategoriach Konkursu 1-4 zgodnie z § 2 punktem 2a oraz punktem 2b wybierani są przez Kapitułę Konkursu, corocznie powoływaną przez Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Przewodniczącą Kapituły Konkursu.
4. Laureat w Kategorii Konkursu 5 zgodnie z § 2 punktem 2a wybierany jest przez przedstawicieli lokalnych mediów.
5. W Kategoriach Konkursu 1-4 zgodnie z § 2 punktem 2a wybiera się od 1 do 3 Laureatów, a w Kategoriach Konkursu 5 zgodnie z § 2 punktem 2a oraz zgodnie z § 2 punktem 2b wybiera się 1 Laureata.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia Laureata Konkursu w danej Kategorii Konkursu.
7. Laureaci w Kategoriach Konkursu zgodnie z § 2 punktem 2a otrzymują pamiątkowe statuetki, a w Kategorii Konkursu zgodnie z § 2 punktem 2b pamiątkowy dyplom.

§3

1. Kandydatów w Kategoriach Konkursu 1-4 zgodnie z § 2 punktem 2a oraz punktem 2b przedkładają Kapitule Konkursu przedstawiciel Biura Konkursu oraz w Kategorii Konkursu 5 zgodnie z § 2 punktem 2a przedstawiciele lokalnych mediów.
2. Kandydat może być także zgłoszony do Konkursu na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w siedzibie Kędzierzyńsko – Kozielskiego Parku Przemysłowego, o której mowa w §1 punkt 3, do 12 stycznia po zakończeniu roku objętego daną edycją Konkursu. Zgłoszenie mogą być również przesłane pocztą.
3. Kapituła Konkursu w Kategoriach Konkursu 1-4 zgodnie z § 2 punktem 2a oraz punktem 2b dokonuje wyboru Laureatów do dnia 26 stycznia po zakończeniu roku objętego daną edycją Konkursu. Wybór następuje poprzez głosowanie.
4. Przedstawiciele lokalnych mediów w Kategorii Konkursu 5 zgodnie z § 2 punktem 2a dokonuje wyboru Laureatów do dnia 26 stycznia po zakończeniu roku objętego daną edycją Konkursu.
5. Kapituła Konkursu oraz przedstawiciele mediów niezwłocznie informują Biuro Konkursu o wyborze Laureatów.
§4
Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów są:
1) jednostki administracji rządowej;
2) jednostki administracji samorządowej;
3) organizacje pozarządowe;
4) media;
5) osoby fizyczne;
6) osoby prawne.

§5
Statuetki i wyróżnienie, o których mowa w §2 punkt 7 wręczane są podczas uroczystej Gali Konkursu.

§6

1. Wszelkie dokumenty związane z organizacją niniejszego Konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej Organizatora.
2.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe w skutek działania osób trzecich.
3. Organizator zastrzega, iż w wypadku wątpliwości co do wykładni regulaminu i ewentualnych sporów na tym tle, ostatecznie spór rozstrzyga Kapituła Konkursu.

DO POBRANIA regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym kandydata:
REGULAMIN KONKURSU Kozły Biznesu 2017
Formularz Zgłoszeniowy
Formularz Zgłoszeniowy