REGION

Szkolnictwo

Szkolnictwo średnie i zawodowe, wykwalifikowana kadra pracowników.

Otwarcie na aktualne potrzeby rynku ukierunkowuje rozwój szkolnictwa średniego i zawodowego. Pozwala ono na stworzenie spośród młodych ludzi wykwalifikowanej kadry zawodowej.

Na szczeblu średnim i zawodowym w Kędzierzynie-Koźlu funkcjonują następujące szkoły publiczne:

  • I Liceum Ogólnokształcące,
  • II Liceum Ogólnokształcące,
  • Zespół Szkół Nr 1, w którego skład wchodzi liceum profilowane, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa.
  • Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej został powołany 1 września 1950 roku. W wyniku zmian organizacyjnych szkoła nosiła różne nazwy: Technikum Dróg Wodnych, Technikum Stoczni Rzecznych, Technikum Żeglugi Śródlądowej, Technikum nr 2. Obecna nazwa, nadana w 1973 roku, jest wynikiem połączenia Technikum Żeglugi Śródlądowej i Zasadniczej Szkoły Żeglugi Śródlądowej. W skład szkoły wchodzą: Liceum Profilowane (profil: zarządzanie informacją, transportowo-spedycyjny),
  • Technikum (o zawodzie: technik żeglugi śródlądowej, technikmechanik, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, technik informatyk),
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa z zawodem mechanika pojazdów samochodowych,
  • Szkoła Policealna dlaMłodzieży o profilu technik żeglugi śródlądowej,
  • Technikum Uzupełniające dla Młodzieży i Dorosłych o zawodach technik mechanik oraz obsługa
    i naprawa pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej jest drugą w Polsce szkołą, która kształci marynarzy.

Zespół Szkół Nr 3. W 1946 roku w Katowicach z inicjatywy władz i organizacji młodzieżowych podjęta została uchwała o powołaniu tej właśnie szkoły, wówczas nazywanej Młodzieżowym Ośrodkiem Szkoleniowym w Sławięcicach. Było to spowodowane ogromną chęcią ludzi do kontynuowania nauki, którą musieli przerwać z powodu II wojny światowej. W 1949 roku szkołę przejął Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego, jako że w mieście rozwijał się przemysł i pojawiła się potrzeba kształcenia ludzi w tym właśnie kierunku. Powołano wtedy Gimnazjum Chemiczne i Liceum Chemiczne, a także Gimnazjum Mechaniczne.
W 1952 roku powołano Szkołę Zawodową oraz Technikum Chemiczne, które oferowało wiele specjalności, m.in. technologia syntezy organicznej, aparatowy przemysłu chemicznego, technologia nawozów azotowych, technologia procesów chemicznych, analiza chemiczna, itd. W 1976 roku został powołany Zespół Szkół Chemicznych, składający się z technikum chemicznego, liceum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej, oraz policealne studium zawodowe o specjalności technologia procesów chemicznych. Obecnie szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Nr 3, przyjętą w 2002 roku. Jej główne kierunki kształcenia to: liceum ogólnokształcące, w tym klasa policyjna, technik technologii chemicznej, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik spedytor.

Zespół Szkół Nr 4, inaczej Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Zawody, w jakich technikum kształci młodzież, to: elektryk, elektronik, mechatronik, informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik telekomunikacji. W szkole zawodowej natomiast głównymi specjalnościami są: operator obrabiarek CNC, ślusarz, monter mechatronik, elektryk i elektromechanik pojazdów samochodowych. Szkoła promuje nowoczesne technologie w robotyce, automatyce i informatyce, posiada specjalistyczne pracownie zawodowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt, na którym mogą pracować uczniowie. Prowadzi także aktywną współpracę z lokalnymi firmami.

Oprócz wymienionych szkół publicznych, w Kędzierzynie-Koźlu istnieje także wiele innych placówek niepublicznych dla młodzieży i osób dorosłych, które umożliwiają zdobycie wykształcenia w sposób dogodny dla osób pracujących.

Przedstawione szkoły co roku dostarczają na rynek pracy wykwalifikowanych młodych ludzi, którzy chętnie podejmują pracę w swoim zawodzie. Zatrudnienie młodego, wykształconego pracownika da mu szansę nie tylko zdobycia doświadczenia, ale też możliwość pracy nad rozwojem własnego miasta i regionu. Ponadto wysoki stopień edukacji przyczynia się do uzyskania lokalnej przewagi konkurencyjnej, która dotyczy sprawnego systemu edukacyjnego oraz – co ważniejsze – wysokiej jakości kapitału ludzkiego.