STREFA INWESTORA

ZASADY DZIAŁANIA W STREFIE

ZASADY DZIAŁANIA W STREFIE

Firma prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia. Zezwolenie na działalność na terenie KSSE zawiera dwa warunki, które inwestor musi spełnić.
Pierwszy: utworzenie określonej ilości nowych miejsc pracy na terenie strefy do określonego dnia.
Drugi: poniesienie określonej kwoty nakładów inwestycyjnych na terenie strefy do określonego dnia.

Datę realizacji tych dwóch warunków wyznacza inwestor.
Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po uzyskaniu zezwolenia na działalność gospodarczą w strefie, w związku z realizacją nowej inwestycji.

Przedsiębiorca zobowiązuje się nie przenosić w jakiejkolwiek formie składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne:
> przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw;
> przez okres 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Inwestor zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą:
> przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji;
> przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Inwestor zobowiązuje się utrzymać deklarowane zatrudnienie:
> przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji;
> przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Ponadto inwestor jest zobowiązany składać spółce zarządzającej strefą – KSSE S.A.  comiesięczne sprawozdania, zawierające informacje o aktualnym stanie zatrudnienia oraz wielkości nakładów inwestycyjnych.

KSSE S.A. wykonuje okresowe, coroczne kontrole inwestorów w celu sprawdzenia faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia.

>  INNE FORMY WSPARCIA (STAŻE, POMOC PUBLICZNA)