TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018

KONKURS KĘDZIERZYN-KOŹLE MIASTEM DOBREJ CHEMII

Regulamin konkursu pn.: „Kędzierzyn-Koźle miastem dobrej chemii”.

Do pobrania:
Regulamin Konkursu STP 2018 Kędzierzyn-Koźle miastem dobrej chemii
Regulamin Konkursu STP 2018 Kędzierzyn-Koźle miastem dobrej chemii_KARTA ZGŁOSZENIA

§ 1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Kędzierzyn-Koźle Miastem Dobrej Chemii” zwanym dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16 F, NIP: 749-18-99-171,
REGON: 0000004619, nr.tel.: +48 77 488 62 15, e-mail: biuro@kkpp.pl
Konkurs odbywa się pod Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.
3. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu kampanii społecznej reklamującej Kędzierzyn-Koźle jako miasto chemii, przyjazne mieszkańcom, w którym dobrze się żyje.
4. Ramy czasowe Konkursu.
Konkurs składa się z pięciu etapów:
a. I etap: 14.11.2018 r. ogłoszenie konkursu podczas obchodów Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości 2018 w Kędzierzynie-Koźlu;
b. II etap: do dnia 30.11.2018 r. zorganizowanie przez organizatora dla
zainteresowanych uczestników konkursu warsztatów pn.: „Jaka powinna być dobra
społeczna kampania reklamowa?”;
c. III etap: do dnia 10.12.2018 r. zgłoszenie przez placówkę oświatową zespołów       szkolnych, które wezmą udział w projekcie;
d. IV etap: prace zespołów konkursowych nad przygotowaniem koncepcji projektu pod nadzorem nauczyciela.
Termin składania prac konkursowych ustala się do dnia 28.02.2019 r.
e. V etap: do dnia 14.03.2019 r. rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników.

§ 2
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna lub zespół uczestników.
2. Do Konkursu przystępuje placówka oświatowa. Każda placówka oświatowa może
oddelegować do konkursu maksymalnie jeden 3.osobowy zespół.
3. Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
a. I kategoria wiekowa: uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej oraz  trzeciej klasy gimnazjalnej szkół powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego;
b. II kategoria wiekowa: uczniowie szkół średnich powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
4. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w Konkursie będzie możliwe po uzyskaniu uprzednio pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 3
Zasady Konkursu
1. Praca konkursowa powinna zawierać opis projektu z określeniem celu oraz grupy docelowej z użyciem kanałów komunikacji na maksymalnie 3 stronach formatu A4, rozmiar czcionki 12 pkt., rodzaj czcionki Times New Roman.
2. Praca konkursowa powinna uwzględnić wybrane elementy kampanii społecznej w postaci:
elementy podstawowe: nazwa kampanii wraz z logo kampanii grafiką i hasłem kampanii;
elementy dodatkowe w zależności od doboru kanałów komunikacji: reklama prasowa, tekst do prasy lub cykl tekstów do prasy; wpis na bloga; wpis na wybrane portale społecznościowe wraz ze zdjęciami; projekt plakatu oraz ulotki; projekt konkursu; projekt billboardu;  projekt reklamy radiowej, telewizyjnej lub inne.
3. W przypadku I kategorii wiekowej  praca konkursowa powinna zawierać:
elementy podstawowe zgodnie z § 3 pkt. 2 oraz minimum od 2 do 3 elementów dodatkowych zgodnie z § 3 pkt. 2 elementów kampanii społecznościowej.
4. W przypadku II kategorii wiekowej  praca konkursowa powinna zawierać  elementy podstawowe zgodnie z § 3 pkt. 2 oraz 5 elementów dodatkowych zgodnie z § 3 pkt. 2  elementów kampanii społecznej.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prezentacja multimedialna zgłoszonych prac
w trakcie Finału Konkursu organizowanego do dnia 14.03.2019 r. w Centrum Obsługi Inwestora, 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska Polskiego 16 F. Czas trwania prezentacji multimedialnej nie może przekroczyć 15 minut.
6. Opis projektu pracy konkursowej należy oznaczyć imionami i nazwiskami wszystkich członków zespołu konkursowego wraz z podaniem adresów kontaktowych, numerów legitymacji wszystkich uczestników, nazwą szkoły oraz dopiskiem „Kędzierzyn-Koźle Miastem Dobrej Chemii”. Dane należy umieścić na odwrocie wydruku w prawym górnym rogu.
7. Do każdej pracy konkursowej przygotowanej na nośniku pamięci, płycie CD lub DVD, na którym zostanie dostarczona praca konkursowa należy dołączyć Kartę Zgłoszenia umieszczoną w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i numerem legitymacji autora. Do pracy konkursowej wykonanej zespołowo należy dołączyć Karty Zgłoszenia wszystkich autorów pracy. Karta Zgłoszenia zawiera dane osobowe autora Pracy Konkursowej, jego oświadczenie potwierdzające znajomość niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Kartę Zgłoszenia podpisuje autor Pracy Konkursowej. Wzór Karty Zgłoszenia jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Prace konkursowe powinny być w zamkniętych i opisanych kopertach. Należy je doręczyć osobiście lub pocztą (listem poleconym) na adres:
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. (sekretariat)
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16 F, w terminie podanym w §1 ust 4 pkt d – rozumianego jako dzień dostarczenia prac.
9. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest tożsame z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnicy konkursu mają prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich korekty.

§ 4
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. W celu oceny złożonych prac konkursowych i wyłonienia zwycięzców Konkursu powołana zostanie przez organizatora komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa do dnia 14.03.2019 r., po rozstrzygnięciu Konkursu wybiera  trzech zwycięzców Konkursu w I oraz II kategorii wiekowej, określając zdobywcę I, II i III miejsca.
3. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyników Konkursu.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o., Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster oraz Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.
6. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o zwycięzcach konkursu oraz umieszczenia ich w materiałach informacyjnych oraz w Internecie.

§ 5

Kryteria Oceny
Prace konkursowe będą oceniane w skali punktowej zgodnie z następującymi kryteriami:
a. Ocena kreatywności od 1 do 5
b. Ocena przyjętych metod i technik promocji oraz poprawności ich stosowania od 1do 5
c. Umiejętność prezentującego projekt, sposób prezentacji projektu od 1do 5
d. Łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia to 15 punktów.

§ 6
Nagroda
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe lub finansowe za zajęcie  I, II i III miejsca w I oraz II kategorii wiekowej.
2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatorów, nie później niż w terminie 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
3. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a komisja konkursowa wyłoni kolejnego zwycięzcę Konkursu.
4. Wszyscy członkowie zespołów konkursowych otrzymają dyplomy.
5. Uczestnicy finału konkursu organizowanego do dnia 14.03.2019 r. w Centrum Obsługi Inwestora, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16 F wybiorą większością głosów zwycięzcę publiczności. Zwycięzca publiczności otrzyma drobną nagrodę rzeczową.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady prowadzenia Konkursu.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania nagrody.
3. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagrody.
6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu przez 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu prawo zwycięzcy do nagrody wygasa.
7. Organizator zapewnia, iż informacje o pracach nienagrodzonych oraz ich autorach nie będą podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystane przez Organizatora w żaden inny sposób.
8. Organizator pozyskując dane osobowe uczestnika zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.)
9. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Do pobrania:
Regulamin Konkursu STP 2018 Kędzierzyn-Koźle miastem dobrej chemii
Regulamin Konkursu STP 2018 Kędzierzyn-Koźle miastem dobrej chemii_KARTA ZGŁOSZENIA