STREFA INWESTORA

ULGI PODATKOWE

Ulgi podatkowe dla Inwestorów
Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze objętym działalnością Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i są dostosowane do zasad obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej.

Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE mogą być naliczane wg jednego z poniższych sposobów:
1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY INWESTYCYJNE:
Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 35% (na terenie województw opolskiego) poniesionych kosztów inwestycyjnych
Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej.
2. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KREACJĘ NOWYCH MIEJSC PRACY:
Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 35% (na terenie województw opolskiego)  dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie.

Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej.

Co możemy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:
1.   ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
2.   ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
3.   kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
4.   ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;
5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.